เกาะมุก พม่า

เกาะมุก พม่า (Pearl Island) เกาะเปิดใหม่จากทะเลพม่า สามารถเดินทางได้ทางระนอง สะดวกปลอดภัย ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว
พบกับธรรมชาติที่ไม่เคยมีนักท่องเทียวมาก่อน ชมหาดขาว น้ำใส ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์